Zaznacz stronę

REGULAMIN SERWISU „MOJESZKLO.PL”

1. DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie następujące określenia oznaczają:

1.1 Sprzedawca/Usługodawca – SATORI HOLDING Sp. z o. o. ul. Mogilska 112, 31-445 Kraków, NIP: 6751735024.

1.2 Serwis/Sklep – serwis internetowy będący własnością Sprzedawcy dostępny na stronie internetowej o adresie: www.mojeszklo.pl, w ramach którego świadczona jest przez Sprzedawcę Usługa na rzecz Klientów,

1.3 Kupujący/Zamawiający – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność do zaciągania we własnym imieniu zobowiązań i nabywania praw, właściwie reprezentowana na podstawie powszechnie obowiązującego prawa, która uzyskała dostęp do usług świadczonych przez Sprzedawcę, na zasadach określonych w Regulaminie.

1.4 Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną (na odległość) poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Klientów, przesyłana i otrzymywana za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana i transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej.

1.5 Wykonawca – przedsiębiorca, który świadczy usługi związane z montażem i sprzedażą luster, według specyfikacji przekazanej przez Użytkownika.

1.6 Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

1.7 Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, zawierana z wykorzystaniem Sklepu Internetowego;

1.8 Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

1.9 Operator płatności – centrum rozliczeniowe, za pomocą którego przeprowadzane są płatności związane z Kupnem Towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.10 Regulamin – niniejszy Regulamin,

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1 Serwis internetowy www.mojeszklo.pl oraz świadczone w ramach tego Serwisu Usługi są wyłączną własnością Usługodawcy.

2.2 Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady świadczenia Usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3 Regulamin jest udostępniony Klientom w ramach Serwisu w postaci pozwalającej na jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie za pomocą systemu teleinformatycznego.

2.4 Warunkiem technicznym korzystania z Usług jest posiadanie:

  • komputera z dostępem do sieci Internet o minimalnej przepustowości 1 Mbit/s
  • przeglądarki z włączoną obsługą JavaScript i Cookies:
  • działającego konta poczty elektronicznej na dowolnym serwerze.

3. WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZANIA UMOWY

3.1 Sprzedawca w ramach Serwisu świadczy następujące Usługi i w tym celu udostępnia Klientom odpowiednie narzędzia systemowe:

a) Dające możliwość wyszukania i nawiązania kontaktu z Wykonawcą na terenie miast: Kraków, Warszawa.

b) Dające możliwość dokonania zamówienia lustra na wymiar, szklanych paneli, kabiny prysznicowej i montażu na terenie miasta Warszawy zawierając równocześnie umowę z Sprzedawcą.

c) Dające możliwość dokonania zamówienia lustra na wymiar, szklanych paneli, kabiny prysznicowej, szklanych półek, drzwi szklanych i montażu na terenie miasta Krakowa zawierając równocześnie umowę z Sprzedawcą.

d) Dające możliwość dokonania zakupu lustra w ramie, lustra na wymiar, szklanych paneli, kabin prysznicowych, szklanych półek, drzwi szklanych i zamówienia wysyłki zawierając umowę z Sprzedawcą.

3.2 Z Usług mogą korzystać osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

3.3 Świadczenie przez Sprzedawcę Usług drogą elektroniczną odbywa się za pomocą środków dostępnych na stronie internetowej Sprzedawcy.

4. ZAKRES I RODZAJ USŁUGI NAWIĄZANIA KONTAKTU Z WYKONAWCĄ NA TERENIE WARSZAWY

4.1 Po wypełnieniu formularza dostępnego w Serwisie w sytuacji gdy Użytkownik wybierze montaż lustra na wymiar, szklanych paneli lub kabiny prysznicowej na terenie Warszawy. Usługodawca przekaże informacje o zamówieniu Użytkownika do Wykonawcy świadczącego usługi na terenie wybranego przez Użytkownika miasta, który następnie skontaktuje się z Użytkownikiem w celu zwarcia umowy.

4.2 Usługodawca nie jest stroną ewentualnych transakcji zawieranych przez Użytkownika z Wykonawcą na terenie Warszawy i nie ponosi w tym zakresie żadnej odpowiedzialności, w szczególności za cenę, jakość czy bezpieczeństwo oferowanych przez Wykonawcę towarów lub usług.

Usługodawca nie weryfikuje dokładności wprowadzonych przez Użytkownika danych za pośrednictwem Serwisu. Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia szczegółów zlecenia we własnym zakresie.

5. ZAMÓWIENIE ORAZ ODBIÓR LUB MONTAŻ NA TERENIE KRAKOWA

5.1 Sprzedawca umożliwia Klientowi dokonanie zakupu lustra na wymiar, szklanych paneli, kabiny prysznicowej, szklanych półek, drzwi szklanych.

5.2 Po wypełnieniu formularza dostępnego w Serwisie i wybraniu opcji dostarczenia towaru na adres wskazany przez Kupującego Sprzedawca wykona i dostarczy towar w terminie 28 dni od dnia złożenia zamówienia.

5.3 Po wypełnieniu formularza dostępnego w Serwisie i wybraniu odbioru lub montażu na terenie miasta Krakowa Sprzedawca wykona towar  i dokona jego montażu w terminie 28 dni od dnia złożenia zamówienia.

5.4 Sprzedawca nie weryfikuje dokładności wprowadzonych przez Klienta danych za pośrednictwem Serwisu.

5.5 Sprzedawca po złożeniu zamówienia wyśle, na trwałym nośniku, na podany przez Klienta adres poczty e-mail, elektroniczne potwierdzenie złożonego zamówienia wraz ze wszelkimi niezbędnym informacjami.

5.6 O głównych cechach towaru, łącznej jego cenie oraz kosztach i sposobie dostawy Klient informowany jest bezpośrednio w trakcie składania zamówienia a następnie w elektronicznym potwierdzeniu.

5.7 Klient może dokonać zapłaty za zamówiony towar w następujący sposób:

– przelewem bankowym na rachunek Sprzedawcy.
– poprzez system zewnętrznego operatora płatności wskazany w Sklepie Internetowym.
– zapłatą przy odbiorze. Przy tym rodzaju zapłaty Klient płaci za zamówiony towar bezpośrednio do rąk operatora pocztowego (firmy kurierskiej) w chwili odbioru przesyłki, lub bezpośrednio przy odbiorze w siedzibie firmy lub do rąk pracownika Sprzedawcy gdy Sprzedawca organizuje transport we własnym zakresie.

5.8 Klient ma możliwość otrzymania faktury VAT, w tym celu niezbędne jest wybranie odpowiedniej opcji w trakcie składania zamówienia.

6. ZAMÓWIENIE TOWARU Z WYSYŁKĄ

6.1 Sprzedawca umożliwia Klientowi dokonać zakupu lustra w ramie, lustra na wymiar, szklanych paneli, kabin prysznicowych, szklanych półek, drzwi szklanych i ich wysyłki.

6.2 Cena jest podawana poprzez formularz na stronie lub bezpośrednio poprzez wiadomość e-mail. W przypadku dodatkowych wytycznych podanych przez Kupującego, automatyczna cena może zostać skorygowana, o czym Kupujący zostanie poinformowany.

6.3 Sprzedawca po złożeniu zamówienia wyśle, na trwałym nośniku, na podany przez Klienta adres poczty e-mail, elektroniczne potwierdzenie złożonego zamówienia wraz ze wszelkimi niezbędnym informacjami.

6.4 Klient może dokonać zapłaty za zamówiony towar w następujący sposób:

– przelewem bankowym na rachunek Sprzedawcy.
– poprzez system zewnętrznego operatora płatności wskazany w Sklepie Internetowym.
– zapłatą przy odbiorze. Przy tym rodzaju zapłaty Klient płaci za zamówiony towar bezpośrednio do rąk operatora pocztowego (firmy kurierskiej) w chwili odbioru przesyłki, lub bezpośrednio przy odbiorze w siedzibie firmy lub do rąk pracownika Sprzedawcy gdy Sprzedawca organizuje transport we własnym zakresie.

6.5 O głównych cechach towaru, łącznej jego cenie oraz kosztach i sposobie dostawy Klient informowany jest bezpośrednio w trakcie składania zamówienia a następnie w elektronicznym potwierdzeniu.

6.6 Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia towaru bez wad.

6.7 Klient ma możliwość otrzymania faktury VAT, w tym celu niezbędne jest wybranie odpowiedniej opcji w trakcie składania zamówienia.

7. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

7.1 Użytkownik nie może korzystać z Usług w sposób niezgodny z ich charakterem i przeznaczeniem, w szczególności w sposób uniemożliwiający lub zakłócający korzystanie z zasobów systemowych lub sprzętowych.

7.2 Użytkownik zobowiązany jest nie naruszać dobrych obyczajów i zasad współżycia społecznego oraz nie przyczyniać się do łamania praw własności intelektualnej.

7.3 Niedozwolone jest dekompilowanie, deszyfrowanie, odtwarzanie lub dokonywanie prób rekonstrukcji bądź odkrycia kodu źródłowego, algorytmów, formatów plików bądź interfejsów programowania lub jakichkolwiek plików zawartych w oprogramowaniu Serwisu. Niedozwolone jest również obchodzenie lub wskazywanie sposobu obejścia zabezpieczeń technicznych oprogramowania.

8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

8.1 Klientowi, będącemu konsumentem, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

8.2 W celu skorzystania z prawa, o którym mowa powyżej Klient powinien w terminie 14 dni od dnia, w którym wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy, złożyć jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy na piśmie i wysyłać je na adres: SATORI HOLDING Sp. z o. o. ul. Mogilska 112, 31-445 Kraków.

8.3 Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

8.4 Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

8.5 W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi. Sprzedawca dokona zwrotu wszystkich otrzymanych od Klienta płatności, w tym kosztów dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

8.6 Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodził się on na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

8.7 Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru na adres: SATORI HOLDING Sp. z o. o. ul. Mogilska 112, 31-445 Kraków niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

8.8 Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8.9 Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

8.10 Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

9. PRAWA I OBOWIĄZKI SPRZEDAWCY

9.1 Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia Usługi z należytą starannością.

9.2 Sprzedawca nie odpowiada za zakłócenia w realizacji Usługi spowodowane nieprawidłowym wprowadzeniem danych niezgodnie z zaleceniami Sprzedawcy. Sprzedawca nie odpowiada również za problemy techniczne powodowane niespełnieniem przez Klienta wymogów technicznych lub brakiem jego dostępu do sieci Internet.

9.3 Sprzedawca ma prawo rozwijać, modyfikować i aktualizować Usługi, co nie wpływa na uprawnienia nabyte przez Klienta.

9.4 Podanie przez Klienta nieprawdziwych lub nieaktualnych danych, uprawnia Sprzedawcę do natychmiastowego zaprzestania świadczenia Usługi.

9.5 Wyłącznym właścicielem wszelkich praw, w tym praw autorskich i innych praw własności intelektualnej do wykorzystanych w Serwisie elementów graficznych, układu strony, znaków słownych i graficznych w tym nazwy Serwisu i jego logotypu jest Sprzedawca. Zabronione jest jakiekolwiek korzystanie i rozpowszechnianie elementów stanowiących własność Sprzedawcy bez jego wyraźnej zgody.

9.6 O czasowych przerwach w dostępie do Usługi w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub aktualizacji, a ponadto w celu wymiany, rozbudowy lub konfiguracji sprzętu lub oprogramowania służących do realizacji Usługi Klient zostanie poinformowany ze stosownym wyprzedzeniem.

9.7 Sprzedawca ma prawo do Sprzedaży w szczególności: Serwisu, domeny internetowej, całości lub wydzielonej części przedsiębiorstwa oraz firmy, jak również do dokonania zmiany nazwy firmy, nazwy świadczonych usług oraz nazwy Serwisu a to bez uszczerbku dla praw nabytych przez Klientów.

9.8 Problemy techniczne związane z nieprawidłowym funkcjonowaniem Serwisu
należy zgłaszać na adres e-mail: biuro@mojeszklo.pl

9.9 W przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu, Sprzedawca może zastosować następujące sankcje:

– oficjalne ostrzeżenie,
– zawieszenie prawa do korzystania z Serwisu,

10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

10.1 Administratorem Danych Osobowych jest Usługodawca.

10.2 Administrator przetwarza dane osobowe Klientów na podstawie ich dobrowolnej, jednoznacznej i świadomej zgody. Klient przyjmuję do wiadomości, że odmowa podania danych osobowych lub odwołanie udzielonej zgody uniemożliwi zawarcie i wykonanie umowy kupna w sklepie internetowym. Podanie prawidłowych danych osobowych jest zatem warunkiem zawarcia umowy.

10.3 Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa a w szczególności przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

10.4 Więcej szczegółów związanych z ochroną danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną RODO znajduje się w Polityce Prywatności.

11. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

11.1 Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez Sprzedawcę, w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia nieprawidłowości.

11.2 Reklamacje należy składać za pomocą korespondencji elektronicznej (e-mail) na adres: biuro@mojeszklo.pl

11.3 Reklamacja powinna zawierać:

a) oznaczenie Klienta w sposób umożliwiający jego identyfikację i adres zwrotny,
b) dokładny opis przedmiotu reklamacji,

12.4 Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Klienta na adres elektroniczny e-mail przez niego podany.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12.1 Niniejszy regulamin jest integralną częścią każdej umowy zawieranej za pośrednictwem Sklepu internetowego i jest powszechnie dostępny na stronie www.mojeszklo.pl. Klient może go utrwalić w pamięci swojego komputera lub wydrukować. Regulamin dostępny jest w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.

12.2 Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia w Sklepie internetowym.

12.3 Sprzedawca dokonując zmian treści regulaminu zobowiązany jest do zamieszczenia o tym informacji na stronie internetowej Sklepu. Zmiana regulaminu nie będzie wywierać skutków w stosunku do zawartych transakcji oraz transakcji będących w trakcie realizacji.

12.4 W sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu Cywilnego oraz odpowiednie przepisy innych ustaw a w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

12.5 Wszelkie spory wynikające z umów zawieranych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, lub w związku z nimi, będą rozwiązywane w sposób polubowny. Gdyby w terminie 30 dni od powstania sporu, próby polubownego rozwiązania nie doprowadziły do zawarcia ugody, spór zostanie ostatecznie rozstrzygnięty przed sądem właściwym. Konsument ma również prawo korzystać z oferowanej mu przez odpowiednie instytucje pomocy prawnej, w tym przez organizacje konsumenckie czy miejskich lub powiatowych rzeczników praw konsumentów. Wykaz instytucji znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta (www.uokik.gov.pl)

12.6 Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

12.7 Wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

 

Załącznik nr 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat: SATORI HOLDING Sp. z o. o. ul. Mogilska 112, 31-445 Kraków

– Ja ……………………..……… niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy …………………………………………………..……

– Data zawarcia umowy ……………………. Data odbioru towaru …………….….…………

– Imię i nazwisko konsumenta ………………………………………………………………….

– Adres konsumenta ……………………………………………………………………………..

– Podpis konsumenta …………………………………………………..………………………..

– Data ………………………….………………………………………………………………….